پیگیری پرونده

ثبت نام آنلاین کلیک کنید

 

لیست دانشجویانی که از طریق ما پذیرش شدند.                                                

ردیف  نام خانوادگی رشته تحصیلی وضعیت پذیرش نامه پذیرش بورسیه
1  احمدزاده دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
2  محمدزاده داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%  
3  فرجی دندانپزشکی پذیرش شد   -  
4  شفیعی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
5  قبادی پزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
6  حق شناس دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
7  عسگری داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%  
8  غریب دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
9  بحرانی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
10 حاج محمدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
11  رضایی  داروسازی پذیرش شد ارسال شد -  
12  شفیعیون دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
13  فروغیان دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
14  فروغیان دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
15 شجاعی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
16 سیدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -  
17 سلیم زاده داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%  
18 طاهریان داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%  
19 جهانگیری دندانپزشکی پذیرش شد   -  
20 مهدوی پاک دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -
21 محمدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -
22 خطابی دندانپزشکی پذیرش شد    
23 نادری داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%
24 فنان فدوی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد -
25 علویجه دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
26 دامری دکتری پذیرش شد    
27 منادی هریس دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
28 دیانتی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
29 جمالزاده داروسازی پذیرش شد ارسال شد 50%
30 بایزیدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
31 سعادت دندانپزشکی پذیرش شد    
32 صفایی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
33 تیمور پور دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
34 فلامرزی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
35 حامدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
36 نوین فرد دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
37 مددیان دندانپزشکی پذیرش شد    
38 امام جمعه دندانپزشکی  پذیرش شد    
39 عزت بقایی فیلم سازی پذیرش شد    
40 حامدی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
41 پناهی داروسازی پذیرش شد ارسال شد  
42 قانع دندانپزشکی پذیرش شد    
43 طریقی  دندانپزشکی  پذیرش شد ارسال شد  
44 بیدار ارشد حقوق بین الملل پذیرش شد ارسال شد  
45 حسینی  ارشد مدیریت بازرگانی پذیرش شد ارسال شد  
46 آهنگر دندانپزشکی پذیرش شد    
47 سلسبیلی داروسازی پذیرش شد   50%
48 مقدسیان دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
49 فرناز تنورساز دندانپزشکی - داروسازی پذیرش شد    
50 پرناز تنورساز پزشکی - داروسازی پذیرش شد    
51 نصیر نیا دندانپزشکی پذیرش شد    
52 نادری دندانپزشکی پذیرش شد    
53 موسوی نتاج

پزشکی- دندانپزشکی- داروسازی 

پذیرش شد    
54 حبیب زاده دکتری پذیرش شد    
55 بلوریان داروسازی پذیرش شد   70%
56 رایحی

دندانپزشکی

پذیرش شد    
57 تالم رود فیزیوتراپی پذیرش شد   50%
58 دلارام  عوض محمدی فناوری اطلاعات پذیرش شد    
59 سارا  عوض محمدی دندانپزشکی پذیرش شد    
60 رادمهر پزشکی پذیرش شد    
61 عمران سامر سلیمان پزشکی پذیرش شد    
62 درودیان مهندسی نرم افزار- ارشد پذیرش شد    
63 الهامه طالبیان نیا دندانپزشکی پذیرش شد    
64 ماجده شریعت زاده داروسازی پذیرش شد    
65 داود حبیب زاده دکترا پذیرش شد    
66 امین باغبانی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
67 سینا رایحی دندانپزشکی پذیرش شد ارسال شد  
68 مروارید توکلی  پزشکی پذیرش شد    
69 امیرمحمد عطار پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
70 علی دلیری پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
71 الهه شفقتی پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
72 پارمیس اطمینان بخش پزشکی  پذیرش شد ارسال شد 40%
73 فاطمه سبط روزاتی پزشکی پذیرش شد ارسال شد 40%
74 مبین صادق زاده دندانپزشکی پذیرش شد   40%
75 نیلوفر پوات پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
76 حسین دلیری پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
77 بنیامین حسن زاده پزشکی  تکمیل مدارک    
78 عاطفه شکوری دندانپزشکی ترکی پذیرش شد ارسال شد 40%
79 سیده مهشاد حسینی پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
80 نگین کریمی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
81 نیلوفر کریمی پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
82 هستی صابری پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
83 ملیکا یاوری پزشکی  انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
84 تینا رمضانی نمین دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
85 مهشید مبارک دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
86 صالح راد دامپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 50%
87 سینا صالحی  فیزیوتراپی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 50%
88 مهدیه بلال زاده پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
89 شیما داوودی فر دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد  ارسال شد 40%
90 اسما متور پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
91 طهورا اسکندری دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
92 ملیکا حیدری پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
93 پونه  پورقربانی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
94 آیسان محرم زاده پزشکی  ترکی پذیرش شد ارسال شد 40%
95 وحیده ایری دندانپزشکی ترکی پذیرش شد ارسال شد 40%
96 محمد جعفری دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
97 محمد مرادی پور دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
98 حمید محمودی نسب تجارت بین الملل تکمیل مدارک    
99 امین حکیم زاده دندانپزشکی انگلیسی تکمیل مدارک    
100 علی کردستانچی دندانپزشکی انگلیسی رد شد    
101 عطیه زاغی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
102 سید امیر مویدی داروسازی پذیرش شد ارسال شد 70%
103 سید اریا مویدی داروسازی پذیرش شد ارسال شد 70%
104 پارسا رفعتی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
105 آریو نظری دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
106 لادن دین دوست پزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
107 نازنین داد اللهی دندانپزشکی انگلیسی رد شد    
108 کیمیا یوسفی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
109 نگین بسطامی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
110 نسیم بسطامی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
111 محمد نظری مهر دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد ارسال شد 40%
112 زهرا صدق آذر پزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
113 ثمین سید رحیمی دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد  ارسال شد 40%
114 تارا هاشمی  دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
116 MUHAMMAD  BIN GHIAS هوش مصنوعی ارشد      
117 دلارام شریعت دوست  دندانپزشکی ترکی پذیرش شد   40%
118 زهرا سادات حسینی پزشکی انگلیسی  پذیرش شد   40%
119 سیده ایدا  حسینی روانشناسی و مشاوره پذیرش شد   25%
120 KOWSAR JOMA الکترونیک  پذیرش شد    
121 تاج علی اثنی اشعری دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
122 پردیس  آغاجری دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
123 نوشیکا سهندی فر پزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
124 طهورا تقیان دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
125 رویا نورمند پور دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
126 غزل شهنازیان پزشکی انگلیسی پذیرش شد   40%
127 ایمان اباذری مدیریت بیمه و بانک پذیرش شد   50%
128 زینب فرهاد توسکی پرستاری  پذیرش شد   50%
129 سید سامان اندرزنیا دندانپزشکی پذیرش شد   40%
130 سبحان پهلوانزاده پزشکی پذیرش شد   ۴۰٪
131 میلاد درودی مهندسی نفت و گاز پذیرش شد   ۵۰٪
132 محمد شفیعی عباس اباد دندانپزشکی پذیرش شد   ۴۰
133 ابولفضل زرین فر دامپزشکی     ۵۰
134 فاطمه آزاد فعال داروسازی پذیرش شد   ۷۰
135 شهاب الدین بیگی روابط بین الملل پذیرش شد   ۵۰
136 نجیب الله حسنی مهندسی عمران پذیرش شد   ۵۰
137 سید نظیر شاه ارشد روابط بین الملل پذیرش شد   25
138 محمد اسحاق هوتاک مدیریت بازرگانی پذیرش شد   ۵۰
139 فریبا چوپان دندانپزشکی پذیرش شد   ۴۰
140 صبا طباطبایی پزشکی انگلیسی پذیرش شد   ۴۰
141 رحمانی  اقتصاد پذیرش شد   ۵۰
142 حسین حیدری مهندسی عمران پذیرش شد   ۵۰
143 محمد آدینه حقوق بین الملل پذیرش شد   ۵۰
144 شایان کشمیری دندانپزشکی ترکی پذیرش شد   ۰
145 فاطمه عطایی روانشناسی پذیرش شد   ۵۰٪
146 محمد بارز شجاع بانکداری و حسابداری پذیرش شد   ۵۰
147 محمد ذاکر حیدری مهندسی عمران پذیرش شد   ۵۰
148 احمد صامت مهندسی عمران پذیرش شد   ۵۰
149 فرشته نوری مدیریت بازرگانی پذیرش شد   ۵۰
150 ذبیح الله مردانی حقوق بین الملل پذیرش شد   ۵۰
151 عبدالواجد رحمتی حقوق بین الملل پذیرش شد   ۵۰
152 محمد باقر منیر مهندسی کامپیوتر -ارشد پذیرش شد   25
153 زهرا سادات حقوق بین الملل پذیرش شد   ۵۰
154 عمران میرزایی اقتصاد پذیرش شد   ۵۰
155 کلیم الله نوری روابط بین الملل - ارشد پذیرش شد   25
156 نقیب الله مایار حقوق بین الملل رد پذیرش    
157 مریم معتمدی مدیریت بازرگانی - ارشد پذیرش شد   25
158 راحله فاضلی  مدیریت جهانگردی پذیرش شد   50
159 فایضه اصغری روانشناسی پذیرش شد   50
160 کیومرث حاتم خانی توریسیم و هتلداری تکمیل مدارک    
161 علیرضا زندی پزشکی منتظر تایید    
162 آتوسا خجسته ارشد- مدیریت توریسیم پذیرش شد   25
163 مهلا غروی دندانپزشکی انگلیسی منتظر تایید    
164 کورش رحمان دندانپزشکی انگلیسی پذیرش شد   40
165 شایناز لامعی داروسازی پذیرش شد   70
166 عسل هادیان داروسازی پذیرش شد   70
167 مبینا چرزی آموزش موسیقی ترکی پذیرش شد   50
168 شیوا سلیمان زاده داروسازی پذیرش شد   70
169 وحید عسگری آذر دندانپزشکی پذیرش شد   40
170 علیرضا منوری داروسازی پذیرش شد   70
171 آیدا آبلی روانشناسی پذیرش شد   ۵۰
172 آریا آبلی بازیهای کامپیوتری پذیرش شد   50
173 عبدالریوف قربانی ارشد -مهندسی مکانیک پذیرش شد   25
174 آیدا شیخی  دندانپزشکی  پذیرش شد   40
175 هلیا امیری دندانپزشکی پذیرش شد   40
176 آیدا مرزوقی  پرستاری پذیرش شد   50
177 مریم نیر ارشد هوش مصنوعی پذیرش شد   25
178 آریامهر آقایی دندانپزشکی پذیرش شد   40
179 منشی زاده ارشد هوش مصنوعی پذیرش شد   40
180 پویا سرخاب پزشکی پذیرش شد   40
181 شکرانه کلانکی ارشد مدیریت پذیرش شد   25
182 مهدیس مزینانی دندانپزشکی پذیرش شد   40
183 فریدونی دندانپزشکی پذیرش شد   40
184 نجفی دندانپزشکی پذیرش شد   40
185 شیخی دندانپزشکی پذیرش شد   40
186 مرزوقی پرستاری پذیرش شد   40
187 پور بقایی مهندسی کامپیوتر منتظر تایید    
188 رحمانی پزشکی پذیرش شد   40
189 نجفی پزشکی پذیرش شد   40
190 ملک شاهی دندانپزشکی پذیرش شد   40
191 سامانی  پزشکی پذیرش شد   40
192 دده خانی پزشکی پذیرش شد   40
193 میر شمس دندانپزشکی پذیرش شد   40
194 بازرگان پور  ارشد ژنتیک پزشکی پذیرش شد   25
195 سعیدی پزشکی پذیرش شد   40
196 باغانی ارشد معماری منتظر تایید    
197 نورانی ارشد روانشناسی  پذیرش شد   25
198 مقدم بیرانوند دندانپزشکی پذیرش شد   40
199 قاسمی دندانپزشکی پذیرش شد   40
200 وهابزادگان پزشکی پذیرش شد   40
201 رحمانی پزشکی پذیرش شد   40
202 مریم نییر هوش مصنوعی پذیرش شد   25
203 ثالثی دندانپزشکی پذیرش شد   ۴۰
204 پناهی دندانپزشکی پذیرش شد   ۴۰
205 متدینی معماری پذیرش شد   ۴۰
206 اسکندری دندانپزشکی پذیرش شد   ۴۰
207 رضایی دندانپزشکی پذیرش شد   -
208 وطمنی دندانپزشکی پذیرش شد    
209 نجاتی پزشکی پذیرش شد    
210 خدابخشی داروسازی پذیرش شد   -
211 کوشاری داروسازی پذیرش شد   -
212 صمیمی فر دندانپزشکی پذیرش شد   -
213 باغبانی داروسازی پذیرش شد   -
214 اسکویی داروسازی پذیرش شد   -
215 پرتو روحانی پزشکی بررسی مدارک    
216 روژان دهقانی داروسازی پذیرش شد    
217 هستی ملایی دندانپزشکی پذیرش شد    
218 اصلان جاوید فر ارشد مدیریت بازرگانی پذیرش شد    
219 مانیا تقی زاده  داروسازی پذیرش شد    
220 اسماعیل محمدی  تخصص دندانپزشکی بررسی مدارک    
221 زهرا خسروانی پور داروسازی پذیرش شد    
222 رضا آقاجانی  دندانپزشکی پذیرش شد    
223 فاطمه نیکجو دندانپزشکی بررسی مدارک    
224 زهرا توکلی ارشد مهندسی فیزیک پذیرش شد   25
225 دایمه دهقان داروسازی پذیرش شد    
226 پریا شکری دندانپزشکی پذیرش شد    
227 ساینا یادگار داروسازی پذیرش شد    
228 سروش محمد زاده  ارشد تغذیه بررسی مدارک    
229 حمید اصل خداپرست دندانپزشکی ریجکت    
230 حجت ابیری پروتز کاردانی بررسی مدارک    
231 علیرضا فروهر دندانپزشکی بررسی مدارک    
232 بهنام بلوچیان دندانپزشکی ریجکت    
233 منیره صادقی داروسازی ریجکت    
234 مهران بهمنی دندانپزشکی پذیرش شد    
235 محمد طاها پیری دندانپزشکی پذیرش شد    
236 یوسف نیک نفس  دندانپزشکی پذیرش شد    
237 سیمین خسروشاهی داروسازی بررسی مدارک    
238 نگین فتحی داروسازی پذیرش شد    
239 مهتاب گالشی داروسازی پذیرش شد    
240 شاهین جلیلیان داروسازی بررسی مدارک    
241 حسین امیدی دندانپزشکی پذیرش شد    
242 بیتا ظریفی پزشکی پذیرش شد    
243 حسین برزگر زاده دندانپزشکی پذیرش شد    
244 شیما بهاری داروسازی بررسی مدارک    
245 محمد رضایی داروسازی پذیرش شد    
246 مهران بیگ محمدی دندانپزشکی پذیرش شد    
247 هستی صابری دندانپزشکی بررسی مدارک    
248 محمد لیمویی دندانپزشکی بررسی مدارک    
249 درسا کشتکاران دندانپزشکی پذیرش شد    
250 پریسا امامعلی پور پزشکی پذیرش شد    
251 امیر محمد ترانی دندانپزشکی بررسی مدارک    
252 اشکان افیفی داروسازی پذیرش شد    
253 حسام الدین ساداتی پزشکی پذیرش شد    
254 سارا پیرانی دندانپزشکی پذیرش شد    
255 کیمیا بازرگان پور ژنتیک پذیرش شد    
256 محمد میر شمس دندانپزشکی پذیرش شد    
257 هنگامه دده خانی پزشکی پذیرش شد    
258 عسل قنبری  پزشکی پذیرش شد    
259 پژمان بقانی ارشد معماری بررسی مدارک    
260 مبین اقانی دندانپزشکی پذیرش شد    
261 هستی علیزاده مقدم دندانپزشکی پذیرش شد    
262 ثمین کرمی داروسازی پذیرش شد    
263 رضا موقر دندانپزشکی پذیرش شد    
264 نیما عیسی وند داروسازی پذیرش شد    
265 محمد حسینی فر دندانپزشکی پذیرش شد    
266 صبا زارع بند کوکی دندانپزشکی پذیرش شد    
267 امیرمحمد کریم زاده داروسازی پذیرش شد    
268 تینا محمودی داروسازی پذیرش شد    
269 شاهین ستارزاده داروسازی پذیرش شد    
270 مهیار ولی زاده دندانپزشکی پذیرش شد    
271 نازی سید رحیمی تخصص دندانپزشکی  بررسی مدارک    
272 نرگس طاهری پزشکی پذیرش شد    
273 مهرسا شاه بابایی پزشکی پذیرش شد    
274          
275          
           
           
           
           
           

 

ثبت نام آنلاین کلیک کنید