دانشکده ها

با کلیک کردن روی دانشکده مورد نظر وارد صفحه مربوطه خواهید شد.

 

 1. دانشکده تحصیلات تکمیلی 
 2. دانشکده پزشکی
 3. دانشکده فنی و مهندسی
 4. دانشکده مطالعات دریایی
 5. دانشکده معماری
 6. دانشکده حقوق
 7. دانشکده ارتباطات
 8. دانشکده هنر
 9. دانشکده آموزش و پرورش 
 10. دانشکده طراحی هنرهای زیبا
 11. دانشکده هتلداری و مدیریت گردشگری
 12. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 13. دانشکده دندانپزشکی
 14. دانشکده داروسازی
 15. دانشکده دامپزشکی
 16. دانشکده بهداشت و درمان
 17. دانشکده اقتصاد و علوم اداری
 18. دانشکده الهیات
 19. دانشکده باز وتحصیل از دور
 20. مدرسه مقدماتی انگلیسی (مخصوص دانشجویانی که در بدو ورود به دانشگاه زبان انگلیسی‌شان ضعیف است)

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com