دانشکده علوم بهداشتی

به دانشکده علوم بهداشتی دانشگاه خاور نزدیک قبرس NEU خوش آمدید.

 

برای رشته های​ دانشکده های تحصیلات تکمیلی کلیک کنید.

 1. دانشکده شنوایی سنجی
 2. دانشکده رشد کودک
 3. دانشکده مدیریت بحران و ارژانس 
 4. دانشکده سالمندان
 5. دانشکده مدیریت نهادهای بهداشتی
 6. دانشکده مامایی
 7. دانشکده پرستاری
 8. دانشکده تغذیه و رژیم های غذایی
 9. دانشکده بهداشت و ایمنی شغلی
 10. دانشکده کاردرمانی
 11. دانشکده توانبخشی
 12. دانشکده گفتار و زبان درمانی

Graduate School of Health Sciences

Master’s Programs

Phd Programs

Faculty of Dentistry

   
Oral & Maxillofacial Surgery

Dento Maxillofacial Radiology

Endodontics

Orthodontics

Pedodontics

Periodontology

Prosthodontics

Restorative Dentistry

Faculty of Pharmacy

   
Biochemistry

Pharmacognosy

Pharmacology

Pharmaceutical Botany

Phytotherapy

Analytical Chemistry

Pharmaceutical Chemistry

Pharmaceutical Technology

Toxicology

Clinical Pharmacy

Faculty of Medicine

   
Anatomy

Physiology

Medical Biochemistry

Pharmacology

Histology & Embriology

Immunology & Allergy

Medical Microbiology and Clinical Microbiology

Medical Biology and Genetics

Biostatistics

Faculty of Health Sciences

   
Nutrition and Dietetics

Physical Therapy and Rehabilitation

Food and Nutrition Sciences

Medical Nutrition Therapy

Nursing

Job Safety and Security

Faculty of Veterinary Medicine

   
Food Hygiene and Technology

Animal Nutrition and Nutritional Diseases

Microbiology

School of Physical Education and Sports

   
Physical Education and Sport

آدرس ایمیل جهت ارسال مدارک:   info@neufree.com